Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Rejsekundens rettigheder & øvrige betalingsbetingelserREJSEKUNDENS RETTIGHEDER


Nedenstående tekst i kursiv skrift er kopieret fra Rejsegarantifondens hjemmeside www.rejsegarantifonden.dk og giver et indblik i den sikkerhed, der stilles af rejsegarantifonden i forbindelse med køb af rejsearrangementer.

Ønsker man flere oplysninger om Rejsegarantifonden og dækning af rejser kan man gå ind på Rejsegarantifondens hjemmeside under www.rejsegarantifonden.dk og klikke på "Information til rejsekunder".

Vietnam Travels er medlem af Rejsegarantifonden - registreringsnummer 1817 - og har kontor på Engbakken 18, 8471 Sabro.

HVILKE REJSER ERSTATTER FONDEN?
Fonden erstatter kun rejsearrangementer. Definition af et rejsearrangement findes i lovens § 2 stk. 1. Et rejsearrangement består typisk af transport samt indkvartering, dvs. fx fly og hotel/lejlighed eller bus og hotel/lejlighed.


Husk derfor altid at sørge for at få en faktura/et deltagerbevis, hvor det er beskrevet, hvad De har købt, så De kan dokumentere, at Deres rejse er omfattet af loven.

En flybillet alene er ikke omfattet af fondens dækning, ligesom hotel/leje af feriebolig alene heller ikke er omfattet. Hvis De ønsker oplyst om en konkret rejse er omfattet af fondens dækning eller ej, er De altid velkommen til at kontakte fonden telefonisk på telefon 45 87 83 33 hverdage 10-15, på telefax 45 87 87 23 eller pr. e-mail: rgf@rejsegarantifonden.dk

REJSER KØBT VIA INTERNETTET
For at fonden kan erstatte rejsen, skal den være købt hos en rejsearrangør, der har kontor i Danmark, eller hos en agent for en udenlandsk rejsearrangør, hvis agenten har kontor i Danmark. Særligt ved køb via internettet kan det være vanskeligt at konstatere, i hvilket land rejsearrangøren har hjemme. Hvis arrangøren har kontor i Danmark, er der ingen problemer i at rejsen købes via internettet.

De kan altid få oplyst, om en bestemt rejsearrangør er registreret i fonden, ved at søge på hjemmesiden www.rejsegarantifonden.dk klik på "Information til rejsekunder" og klik herefter på "registrerede rejsearrangører".

HVAD FÅR DE ERSTATTET, HVIS REJSEARRANGØREN GÅR KONKURS, INDEN DE ER  KOMMET UD AT REJSE?
Hvis De har købt et rejsearrangement, erstatter fonden det beløb, De har indbetalt for rejsearrangementet til rejsearrangøren. Fonden erstatter ikke evt. beløb vedrørende forsikring. Beløb betalt vedrørende forsikring skal søges refunderet direkte hos det pågældende forsikringsselskab.

Husk altid at gemme alle originale dokumenter, herunder faktura/deltagerbevis samt kvitteringer for det/de beløb, De har indbetalt til rejsearrangøren.

HVAD FÅR DE ERSTATTET, HVIS REJSEARRANGØREN GÅR KONKURS, MENS DE ER UDE  AT REJSE?
Hvis rejsearrangøren går konkurs, mens De er ude at rejse, sørger fonden for, at De har et sted at overnatte, hvis konkursen medfører, at De ikke kan blive boende dér, hvor De skulle have boet. Det er ikke sikkert, at De kan blive på Deres hotel. Fonden sørger for, at De bliver transporteret tilbage til det sted, hvor rejsen blev påbegyndt (hvis De havde købt transporten). Det kan være, at fonden er nødt til at afbryde Deres ferie. I givet fald får De udbetalt godtgørelse for den del af ferien, De ikke fik afholdt. Hvis De ikke ønsker at afvente fondens hjemtransport og vælger selv at sørge for at komme hjem, dækker fonden ikke Deres udgift til billet m.v. Fonden skal ifølge loven sørge for hjemtransport "inden rimelig tid". Det kan forekomme, at De må blive længere på rejsemålet, end det oprindelig var forudsat, men fonden kan ikke dække tabt arbejdsfortjeneste el.lign. som følge af, at De kommer for sent hjem.


BESTILLING & BEKRÆFTELSE AF AFTALEVILKÅR

Bestillingen er bindende for kunden, når kunden mundtligt eller skriftligt meddeler Vietnam Travels at kunden ønsker at bestille en rejse. Ved modtagelse af depositum er bestillingen bindende for Vietnam Travels.

Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidigt at kunden accepterer de oplyste vilkår for rejsen, der fremgår af Vietnam Travels generelle forretningsbetingelser, faktura, rejseprogram og øvrige fremsendte dokumenter. Endvidere bekræfter kunden samtidigt at det i fakturaen og medfølgende dokumenter er i overensstemmelse med det bestilte.  Af rejsedokumenterne er specificeret hvilke serviceydelser, kunden er berettiget til – herunder aftaler om specifikke ydelser f.eks. særlige værelsestyper, måltider, transfers mm. som skal – for at være gældende – fremgå af rejsedokumenterne. Er kunden i tvivl skal Vietnam Travels kontaktes iht. afklaring og yderligere specificering.

Betaling
Kunden skal betale iht. de, i fakturaen, angivne betalingsfrister. Overholder kunden ikke betalingsfristerne, og derved misligholder aftalen, kan Vietnam Travels vælge at fastholde aftalen eller se bort fra aftalen. Ved bestilling og betaling mindre end 10 dage før afrejsetidspunktet forbeholder Vietnam Travels sig ret til at afvise betaling med checks, dankort eller andre kreditkort.

Indbetalingsmuligheder fremgår af fakturaen. Såfremt betalingen sker med dansk eller udenlandsk udstedte internationale kreditkort (Mastercard, American Express og lignende) forbeholder Vietnam Travels sig ret til at opkræve et gebyr svarende til det gebyr kreditkortselskabet opkræver hos Vietnam Travels – iht. "Lov om betalingsmidler". Gebyrsatser for betaling med kreditkort oplyses på forlangende og angives specifikt på fakturaen.

Depositum & Slutbetaling
Depositum er 4000,- pr. rejsedeltager med betalingsfrist 7 dage efter bestilling. Dette kan dog fraviges, såfremt Vietnam Travels pålægges andre vilkår fra vores samarbejdspartnere. Restbeløbet skal være Vietnam Travels i hænde senest 70 dage før afrejsedatoen. Billetter og øvrige rejsedokumenter fremsendes således de er kunden i hænde senest 7 dage før afrejsedatoen. Er der under 70 dage til afrejse betales hele beløbet for rejsen. Flybilletter udstedes ikke før betalingen for flybilletterne eller den samlede betaling for rejsen er Vietnam Travels i hænde.

Rejsens pris
Fakturaen angiver det beløb, som kunden skal betale. Vietnam Travels tager forbehold for prisændringer, som måtte ske i rejseprogram-/flybilletprisernes gyldighedsperiode som resultat af stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter, valutakurser og andre forhold, som Vietnam Travels i øvrigt ikke har nogen indflydelse på.

Overstiger en prisforhøjelse mere end 10 % af rejsens samlede pris, kan kunden omkostningsfrit afbestille rejsen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles Vietnam Travels umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. Er der mindre end 20 dage til afrejsen, kan der ikke foretages reguleringer. Prissikring af flybilletter sker først ved fuld betaling og udstedelse.

Afbestillingsregler
Flybilletter
Her gælder betingelserne fra Dansk Aftalelov, Vietnam Travels generelle forretningsbetingelser og de betingelser, som Vietnam Travels er underlagt hos de forskellige luftfartsselskaber, medmindre andet fremgår af de dokumenter, som Vietnam Travels fremsender til kunden.

Rejsearrangement
Her gælder betingelserne fra Dansk Aftalelov og med mindre andet er anført gælder følgende: Afbestiller kunden indtil 70 dage før afrejse refunderes rejsens pris, minus depositum. Ved kundens afbestilling mellem 69-46 dage før afrejse tilbagebetales 50 % af rejsens pris. Afbestiller kunden rejsen under 46 dage før afrejsedato har kunden ikke krav på nogen godtgørelse. Såfremt et rejsearrangement, en flybillet eller en anden ydelse er behæftet med strengere afbestillingsbetingelser vil dette fremgå af rejsedokumenterne.

Hvis der indenfor 14 dage før rejsens afrejsetidspunkt forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller lignende kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Dog med den kondition, at de offentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet eller Sundhedsmyndighederne) direkte fraråder at rejse til det pågældende område. Denne afbestillingsret gælder ikke, hvis kunden forud for aftalens indgåelse var bekendt med de pågældende omstændigheder eller dette forhold var almindeligt offentligt kendt.

Værneting/Lovret
Søgsmål mod Vietnam Travels skal afgøres efter dansk ret. Klager der ikke kan afgøres af rejseankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark. Yderligere information om betingelser, forhold og forbehold, se venligst under "Generellebetingelser" i menubaren "Vietnam Travels".

Betalingsmåder til Vietnam Travels
Du kan indbetale til Vietnam Travels på følgende måder:
- Via bank: Nordea Bank Reg. 2318 Konto nr. 8896 949 021
- Online betaling med Dankort, Mastercard, American Express
- På check eller kontant

Efter modtagelse af din rejsebestilling fremsender Vietnam Travels en skriftlig bekræftelse på din bestilling med anvisninger om afrejsetidspunkt, rejsetype, betalingsbeløb og de rettidige betalingsfrister og øvrige vilkår, der måtte være gældende for rejsen.
 
 

VIETNAM TRAVELS ApS
Urbakkevej 4, 8450 Hammel - Danmark
Tlf. (+45) 8678 5050